Rapport från Årsmötet den 18 maj

23 maj, 2022

Vi samlades hemma hos Lennart Forsberg, där han och hustru Kerstin hade dukat upp på sin veranda med grillade hamburgare och kaffe med dopp.

Årets årsmöte var det första sedan 2019, varför versamhetsberättelsen innehöll händelser från hösten 2019 och framåt till dags datum. I dagordningen fanns en punkt som behandlade frågan om vår avdelning skulle ändra organisation på så vis att vi frångår en formell styrelse och istället har kontaktpersoner. Detta var en sak som styrelsen diskuterat under senaste halvåret och som därmed behövde behandlas på årsmötet.

Bakgrund:

Göteborgsavdelningen hade under många år ansvaret för den nationella Klubblokalen med en hel del administration och ekonomi. Detta krävde att det fanns en styrelse med ett rapporteringsansvar till huvudstyrelsen.

För drygt tre år sedan avslutade huvudstyrelsen Klubblokalen vilket medförde en förenkling för Göteborgsavdelningen som numera har som huvuduppgift att ordna lokala träffar och aktiviteter och som ofta är självfinansierade.

Att vara en lokalavdelning med Styrelse innebär en hel del formella uppgifter såsom rapportering till huvudstyrelsen i form av verksamhetsberättelse, budgetförslag, bokslutsrapport, revisionsberättelse mm även om det numera bara är en bråkdel transaktioner jämfört med när Klubblokalen ingick i verksamheten här.

Genom att förenkla organisationen till Kontaktpersoner, som flertalet andra avdelningar inom landet har, så kan Kontaktpersonerna istället lägga kraften på aktiviteter för medlemmarna.

På årsmötet röstade samtliga närvarande medlemmar för att vi skulle ändra till att ha kontaktpersoner.

Valberedningen hade då som förslag att föreslå fyra medlemmar som kontaktpersoner: Kåre Groth, Henrik Andersson, Dag Berver och Roland Sollerhed. Årsmötet röstade ja till detta förslag.

Kontaktmannagruppen utsåg Kåre som den som kommer att hantera pengarna för avdelningen.

Denna förändring innebär ingen förändring när det gäller avdelningens aktiviteter. Kontaktmännen kommer att ha regelbundna planeringsmöten, tisdagsmöten och månadsmöten. Det kommer även att hållas ett årsmöte en gång per år. Och man kommer även att äska pengar från huvudklubben för planerade framtida aktiviteter.