Kallelse till årsmöte i Svenska Citroënklubben-Göteborgsavdelningen den 18 maj 2022

21 mars, 2022

Kallelse till årsmöte i Svenska Citroënklubben-Göteborgsavdelningen den 18 maj 2022 med start 18:15

Platsen är hemma hos Lennart Forsberg, Hedegatan 31, Mölndal.

Styrelsen i Göteborgsavdelningen kommer att lägga fram ett förslag om att ändra avdelningens organisation, från att ha Styrelse till att ha Kontaktpersoner. Detta är en organisationsform som togs fram i samband med att klubbstadgarna uppdaterades för c:a 10 år sedan i syfte att förenkla för lokalavdelningar och sektioner.

Bakgrund:

Göteborgsavdelningen hade under många år ansvaret för den nationella Klubblokalen med en hel del administration och ekonomi. Detta krävde att det fanns en styrelse med ett rapporteringsansvar till huvudstyrelsen.

För drygt tre år sedan avslutade huvudstyrelsen Klubblokalen vilket medförde en förenkling för Göteborgsavdelningen som numera har som huvuduppgift att ordna lokala träffar och aktiviteter och som ofta är självfinansierade.

Att vara en lokalavdelning med Styrelse innebär en hel del formella uppgifter såsom rapportering till huvudstyrelsen i form av verksamhetsberättelse, budgetförslag, bokslutsrapport, revisionsberättelse mm även om det numera bara är en bråkdel transaktioner jämfört med när Klubblokalen ingick i verksamheten här.

Genom att förenkla organisationen till Kontaktpersoner, som flertalet andra avdelningar inom landet har, så kan Kontaktpersonerna istället lägga kraften på aktiviteter för medlemmarna.